Notářská činnost

JUDr. Romana Lužná, notářka ve Slaném, vykonává veškerou činnost notáře stanovenou zákonem (zejména zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – tzv. notářský řád). Klienti nejčastěji využívají služeb notáře v následujících záležitostech:

  • Ověřování pravosti podpisu, ověřování shody kopie s listinou a služby CzechPoint (zejména výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku aj.)
  • Sepsání závěti, prohlášení o vydědění či jiného pořízení pro případ smrti (včetně zápisu do centrální evidence vedené Notářskou komorou České republiky)
  • Sepsání smluv týkajících se převodu nemovitostí – darovacích, kupních, směnných aj.
  • Notářská úschova peněz a listin – nejčastěji v souvislosti s prodejem nemovitostí
  • Smlouvy o modifikaci společného jmění manželů – předmanželské či manželské smlouvy
  • Založení obchodní společnosti (včetně přímého zápisu notářem do obchodního rejstříku)
  • Osvědčování rozhodnutí a průběhu valných hromad obchodních společností, shromáždění společenství vlastníků jednotek či členských schůzí družstev (včetně přímého zápisu notářem do veřejných rejstříků)
  • Osvědčení o prohlášení osob či osvědčení jiných skutkových dějů či stavu věcí (např. slosování či osvědčení webových stránek), mají-li s ním být spojeny právní účinky
  • Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Objednání

Na všechny služby s výjimkou ověřování pravosti podpisu (pro použití listiny v ČR), ověřování shody kopie s listinou (pro použití listiny v ČR) a služeb CzechPoint je třeba se předem objednat (telefonicky, e-mailem či osobně), a to včetně ověřování pravosti podpisu či ověřování shody kopie s listinou pro použití v zahraničí.


Více informací

Pro podrobnější informace o činnosti notáře lze navštívit webové stránky Notářské komory České republiky - www.nkcr.cz.


Odměna notáře

Odměna notáře se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).
Předpokládaná výše odměny notáře je klientovi sdělována předem.